Konkurs z marką CD | 3 zestawy kosmetyków do zdobyciaDziś post typowo informacyjny. Wraz z firmą Lornamead GmbH, producentem kosmetyków marki CD przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do zdobycia będą 3 zestawy o wartości 100 zł każdy!

Marka CD istnieje wiele lat na rynku Niemieckim, od niedawna ich produkty dostępne są także w Polsce. W ofercie znajdziemy dezodoranty w sprayu, atomizerze i kulce oraz żele pod prysznic w trzech wersjach zapachowych. Wszystkie kosmetyki są bliskie naturze, nie zawierają olejów mineralnych, silikonów, soli aluminium, sztucznych barwników ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo marka CD sprzeciwia się przeprowadzaniu testów na zwierzętach.

Od kilku tygodni mam okazję testować produkty CD, teraz i Wy będziecie mieli szansę na ich poznanie :) 
Konkurs odbywa się tylko na Facebooku, tam znajdziecie wszelkie szczegóły, zapraszam! Regulamin konkursu:

1. Konkurs

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest 
skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy 
kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).


2. Organizatorzy konkursu

2.1. Organizatorem Konkursu jest autor bloga My Little Pleasures, zwany dalej „Autorem Bloga”. 
Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.

2.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Lornamead GmbH.

2.3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu 
oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.

2.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Mylittle-pleasures.blogspot.com


3. Zasady konkursu

3.1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na profilu My Little Pleasures na 
Facebooku (https://www.facebook.com/pages/My-little-pleasures/175638625935494). 
Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium 

3.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fanów profilu My Little Pleasures na Facebooku.

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby 
współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a 
także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 
rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.4. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób, który jest 
inspirowany naturą, dopieszczasz swoją skórę?” Odpowiedź powinna być umieszczona i 
przesłana w komentarzu do konkursowego postu na profilu bloga My little pleasures na 

3.5. Konkurs będzie trwał od 6 maja 2015 r. do 13 maja 2015r., do godz. 23:59.

3.6. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy produktów kosmetycznych firmy Lornamead GmbH.


4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

4.1. Spośród wszystkich osób biorących udział Autor Bloga wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi. 

4.2. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi w terminie do 5 dni po zakończeniu 
Konkursu, czyli do dnia 18 maja 2015 r. 

4.3. Uczestnik, którzy wygrał nagrodę zostanie poinformowany przez Autora bloga poprzez 
umieszczenie informacji na blogu lub na profilu na Facebooku.

4.4. Po wyłonieniu laureatów powinni się oni skontaktować z Autorem bloga poprzez adres e-
mail mylittlepleasures.blog@gmail.com, nie później jednak niż w terminie do 20.05.2015 r. 
Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo. 

4.5. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, 
adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub 

4.6. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do 

4.7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba 
nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie 

4.8. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) zestawy produktów kosmetycznych należących do firmy 
Lornamead GmbH o wartości 100 zł brutto każdy.

4.9. Organizator oświadcza, że każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent 

4.11. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i 
dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie 
do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych zwycięzców.

4.12. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej 
nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, 
paszport, dokument prawa jazdy).

4.13. Otrzymanie nagrody, o której mowa w poprzednim punkcie laureat potwierdzi 
poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy 
kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.

4.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych 
danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w 
przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.


5. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na 
opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej o której 
mowa w punkcie 3.1 powyżej. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przekazane przez 
Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia 
Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

5.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest firma 
„Multi Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k., ul. Cybernetyki 

5.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania 
i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych 
osobowych podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z 
przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia. 

5.4. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie 
zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/pages/My-little-
pleasures/175638625935494, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. 
Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien 
wysłać na mylittlepleasures.blog@gmail.com sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. 

5.5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.


6. Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji 
miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji 
niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Autorowi Bloga 
niewyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w tym przypadku 
życzeń) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

6.1.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej - 
wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, 
audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

6.1.1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

6.1.1.3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej 
przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie 
kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub 
telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach 

6.1.1.4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. 
SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

6.1.1.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – 
publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach 
internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i 

6.1.1.6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach 
audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie 
prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.


7. Inne postanowienia

7.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 
1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników 
Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi 
www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

7.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z 
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 
Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 
Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail 
Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych 
czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, 
podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia 
faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu 
skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

7.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 
Konkursu może uzyskać wysyłające-mail na adres: mylittlepleasures.blog@gmail.com

7.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach 
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)


Zapraszam do zabawy! :)

8 komentarzy:

 1. Powodzenia życzę biorącym dział :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Powodzenia życzę wszystkim, którzy startują :]"

   Kolejny raz Cię proszę o niespamowanie linkami.

   Usuń

Dziękuję za każdy komentarz i zapraszam do zostawienia po sobie śladu :)
Jednocześnie proszę o zachowanie kultury wypowiedzi.
Nie spamuj. Wszelkie komentarze zawierające autoreklamę będą usuwane.

Zobacz także:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...